Statut z 19 stycznia 2015 (NOWELIZACJA)

(STATUT Z 16 października 2012 roku dostępny jest tutaj)

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Fundatorów

UCHWAŁA I. FUNDATORÓW

Z dnia 16 października 2012 roku
O PRZYJĘCIU STATUTU FUNDACJI
Zdrowe Życie – „Salubriter Vivere”
z późniejszymi poprawkami z dnia 19 stycznia 2015.

Statut w następującym brzmieniu:

STATUT FUNDACJI ZDROWE ŻYCIE – „Salubriter Vivere”

Misją Fundacji Zdrowe Życie – „Salubriter V ivere” – jest takie działanie poprzez profilaktykę zdrowotną, aby do 2020 roku uwolnić mieszkańców Kwidzyna z problemów raka i pozostałych chorób przewlekłych.

Postanowienia ogólne

§1.

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ZDROWE ŻYCIE – „Salubriter Vivere„, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Romana Jana Szałapskiego,
Barbarę Teresę Szałapską,
Joannę Sonię Szałapską,

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Cinkusz-Ciska, w kancelarii notarialnej w Kwidzynie, przy ulicy Chopina 22, w dniu 16 października 2012 roku działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, pomagającą rozwiązać szeroko pojęty problem profilaktyki zdrowia i zdrowego społeczeństwa.
4. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kwidzyn, województwo pomorskie.

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji.

§6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§7.

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

§8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§9.

Celami Fundacji są:
1. Profilaktyka zdrowia.
2. Szerzenie wiedzy związanej z profilaktyką zdrowia metodami naturalnymi.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie profilaktyki zdrowia.
4. Ochrona środowiska.
5. Integracja społeczności wokół zagadnienia ochrony środowiska i naturalnych metod profilaktyki zdrowia.
6. Walka z bezrobociem i ubóstwem, jako czynnikami obniżającymi świadomość profilaktyki zdrowia.
7. Wyrównywanie poziomu wiedzy z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowia.
8. Integracja środowisk związanych z propagowaniem i stosowaniem naturalnych metod profilaktyki zdrowia.
9. Podnoszenie poziomu świadomości wszelkich środowisk z zakresu naturalnych metod pro zdrowotnych i profilaktyki zdrowia.
10. Łączenie metod profilaktyki zdrowia z metodami utrzymującymi naturalne piękno człowieka, jego urodę.
11. Kwidzyn wolny od raka do 2020 roku.
12. Polska wolna od raka do 2030 roku.
13. Współpraca z organizacjami, instytutami, instytucjami, rządami, koalicjami, które mają podobne cele statutowe w Polsce i za granicą.
14. Udział w konkursach grantowych, których celami są cele zbieżne ze statutem Fundacji.
15. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowia.
16. Profilaktyka zdrowia obejmująca najnowsze odkrycia naukowe między innymi w dziedzinie Medycyny Komórkowej.
17. Badania naukowe w dziedzinie profilaktyki zdrowia i zdrowia oraz rozpowszechnianie wyników tychże badań.
18. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenia jego świadomości .

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych.
a. Seminaria naukowe i prace badawcze.
b. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji.
c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
e. Wydawanie broszur, ulotek, książek o tematyce profilaktyki zdrowia i ochrony środowiska.
f. Publikacje za pośrednictwem mediów elektronicznych.
g. Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz realizacji celów Fundacji.
h. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych poprzez udział w konkursach grantowych.
i. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest ochrona środowiska, zdrowie i profilaktyka zdrowotna
j. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych i poprawy higieny.
k. Wymianę edukacyjna dzieci i młodzieży oraz dorosłych z państw ościennych i Unii Europejskiej
l. Propagowanie kultury żywienia poprzez wiedzę i zdrową żywność – jej uprawę i spożywanie.
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną.

§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji

§12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 (jeden tysiąc pięćset złotych) w tym 1000,00 (jeden tysiąc) jako środki przeznaczone na działalność gospodarczą, wpłacone przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji.

§14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej i z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§17.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§18.

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§19.

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§20.

Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji

§21.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż z pięciu osób powoływanych przez Fundatorów na czteroletnią kadencję.
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz dwóch do czterech członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.
4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§22.

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§23.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. zmiana statutu Fundacji,
h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
i. nadzór nad działalnością Fundacji i jej kontrola.

§24.

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Zmiana statutu

§25.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków, na wniosek Rady Fundacji lub wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§26.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§27.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§29.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§30.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

§32.

Zmiany w statucie wynikające z powołania organu nadzorującego Zarząd Fundacji oraz z dostosowania jego zapisów do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wejdą w życie w dniu wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zostaje przyjęty jednogłośnie.

Podpisy Fundatorów:

Kwidzyn, 19.01.2015 r.